Werke

GRUPPE KOLLEKTIV HERZOGSTRASSE  1975-1982

DIETRICH BARTSCHT

1.

O.T., sign. 1978, Öla.LWD, 100x100cm

2.

Gras Berghof, sign. 1977, Öl a. lWD, 100x80cm

HEIKO HERRMANN

Nebelritter, sign.1982, Öl a. LWD, 125x65cm

RENATE BACHMAYER (RANEBACH)

1.

noch offen

 

2.

Lund, sign.1976,

Acryl a. LWD,75x65cm

 

3.

O.T., sign.1977,

Öl Collage a. Hartfaserplatten,

70x50cm

 

4.

Kollektiv als Prozess

sign.1975

Acryl a. LWD

93x83cm